تماس با ما

تلفن

۰۹۱۲۰۸۵۶۵۷۶ روابط عمومی

۰۲۱۷۷۱۴۵۸۰۰ بخش فروش تهران

۰۲۱۷۷۱۴۶۳۰۰ بخش فروش شهرستان ها

رسانه ها اجتماعی

sadrapasargadpishro@ اینستاگرام

sadrapasargadpeshro@ تلگرام

sadrapasargadpishro@gmail.com ایمیل